Seenaa oromoo durii pdf

It is type of story which has passed down from generation to generation and told to teach a lesson about different issues. Barreessaan kaumsaa kaayyoofi ergaa dabarfatu ni qaba. Enter your title lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut. Dec 14, 2014 maallimni gosa oromoo keessaa tokko taan seenaa mataa ofii qabu. Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. Mohammed hassaniin afaan ingliffaan barreeffame maxxanfamee ture. Mootummaan gadaa oromiyaa mirga ilmoo dhala namaa, walqixummaa. Sararaan kun gootota ilmaan oromoo falmaa irratti wareegaman yaadachuu fi seenaa isaanii tiksuuf uumame. Gammachuu magarsaa moggaasi maqaa oromoo ganamaa karaa. Anniisaan durii durii tahee, seenaa dubartoota oromoo walti qabanii harkaa qaban. Gaaffiifi dheebuu ummata oromoo kan tae gaaffiin eenyummaa isaas guutummatti akka deebii argatu taee jira. Hatau malee waan kutaan sadeen armaa gaditti keessatti ibsinu seenaa finfinne qofaa osoo hin taane, seena oromootis. Ammaas tanaan seenaa ummaata guddaa kanaa guutumatti barreeyfamee jira jachuu utuu hin tain gaaffiilee oromoon tokko ofgaafatuufiis tahee, seenaa dharaa diinni oromoo irratti odeessuuf deebii gaaa ni taha waan jedhamuuf. Seenaa magaalaa finfinnee kan dubifnee fi kan dhageenye irraa.

Seenaa magaalaa finfinnee kan dubifnee fi kan dhageenye. Jirenya shiferaw hundan siibita new ethiopian oromo music 2018 official video duration. Oromummaan ilaalcha ittiin motummaa fi dhaabbattoota institution koloneeffattoota habashaa oromiyaa keessaa ittin buqqisani dha. Seenaa finfinneeshaggar ilaalchisee barruu duudhaa jedhu irratte. May 07, 2015 seenaa ummata oromoo gababbinaan oromoon saba afrikaa keessa jiraatu, kan itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata keeniyaa fi somaaliyaa keessatti argamu dha.

Akka qoannoo bara 1994 akka dhaha giriigooriyaanitti baaynni ummata oromoo dhbbantaa ummata itoophiyaa 32. Anniisaan durii durii tahee,seenaa dubartoota oromoo walti qabanii harkaa qaban. Feb 15, 2014 saba guddaa tokko tu mootummaa ijaareoyiruu miidhagaa caffee cuqilisaakuduraa fi fuduraa waa marti lalisaa. Seenaa barreessaan bates jedhamu ammoo oromoon ummata durii fi hundee kan ummatooti kaan. Oromoo kan tae gaaffiin eenyummaa isaas guutummatti akka.

Mutuluu laaftoo, jijoo boosoofi yanfaa guddataa seenaa hojjechuuf seenaa qorachuurraa. Ibsa adda bilisummaa oromoo jidduu kana mootummaan wayyaanee karaa kaabinee ministirootaa baanuun wixinee labsii faayidaa. Duubaan leenca yuhudaa qabu amantii, jaalalaa fi marartoo qiddusii goorgisii kanaaf qaban ifatti baasuuf jecha, mana sagada ortodoksii orthodox church, finfinnee walakkaatti, iddoo maarama birbirsaa jedhamutti maqaa qiddus kanaan ijaaranii jiru. Easily share your publications and get them in front of issuus. Dubbiin sagalee ykn qooqa qofaan gargaaramanii walitti. Ummanni oromoo karoora maastar pilaanii finfinnee toftaa jijjiirratee hojiirra oolfamuuf jiru gonkumaa hin eyyamu. Mammaaksa oromoo obboo tulluu caalii irraa fighting for.

Gullallee jechuun gosa oromoo keessaa isa tokko waan taeef. The name ethiopia derived, from the greek form, aithiopia, from the two words aitho, i burn, and ops, face. Muuseen niitii itoophiyaa fuudhe yo jedhamu uummata kuushoromoo tauu. Kunis yoo eebbisan dhageessifachuufi warra arraba gurraachaa yoo abaaran balleessuu dandaaniidha jedhamee amanama.

Akkoo manooyyee dabalee haawwan oromoo seenaa jabaan. Gooti oromoo, jaalbiyyaa dantaa dhuunfaa kaasaa sabawaaf wareegu. Saba guddaa tokko tu mootummaa ijaareoyiruu miidhagaa caffee cuqilisaakuduraa fi fuduraa waa marti lalisaa. Kitaabni seenaa oromoo kan waggoota dheeraa duraa ibsu. Kitaabni seenaa oromoo hanga jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun maqaan itoophiyaa jedhu absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Kan inni itti gurra itti horates fuula facebook oromo graphya jedhurratti suuraalee bara durii maxxansuuni. Woma taateefuu lafii akkoo haamanooyyee itti gatan jedhan,qileen akkoo manooyyee,gara nageellee,gara diida liiban jirti. Kan nyaatamu marqaa kan dhugamu bookamartuu ofitti boona baddadaree fi dakaa. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa oromoo irra turuurraa kan kae hedduun. Seenaa afaan oromo online marsariitii barnoota afaan. Moggaasi maqaa oromoo biratti hariiroo uumaa fi uumamaarratti hundaaa jedhu qorattoonni seenaa oromoo. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Ilaafiilaameetiin namni wal kabajeekan ballesse adabee isa tolche jajeehunduu dhaggeeffate haasaa abbaa gadaaseera waliin mura taee jala odaa. Namichi guyyaa bofa arge halkan gaaddidduu isaa dheesse.

Ummata miliyoona hedduutu afaan oromootti maayii baha jechuu dha. Gooti oromoo nama kutannoo fi wareegama saatiin jireenya saba oromoo keessatt jijjiirama argamsiisu yk argamsiisuuf dabarsee of kenne. Oromummaan seenaa, aadaa fi kara bilisumaa oromoo ti. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a page. They are usually short stories which illustrate or teach a moral lesson while entertaining at the same time. Gabrummaa gara giiftummaa seenaa intala oromoo bara 1837. Sabi oromoo saba itoophiyaa keessatti baayina ummataan tokkoffaa irra jiru. Haadhatu ilmashii poolisiin ajjeefameef seenaa itoophiyaa keessatti masara. Giddu galli aadaa oromoo bakka dur uummanni oromoo masqala itti gubaa turetti deebiee ijaaramuun isaa injifannoo qabsoo dh. Seenaa jaalalaa afaan oromo online marsariitii barnoota. Seena saba oromoo fi sirna gadaa kitaabaseenaa saba oromoo. Guddina addis ababaaf oromoon buqqaee baduu hin qabu.

Free online encyclopedia akka hiika jecha ethiopia kanatti jechi kun uummata fuulli isaanii gubate ykn mammagaallatu bakka kan buu dha. Enter your title lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Maallimni gosa oromoo keessaa tokko taan seenaa mataa ofii qabu. Apr 21, 2019 kitaaba seenaa oromoo pdf kitaabni seenaa oromoo hanga jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun maqaan itoophiyaa jedhu absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Seenaa barreessaan bates jedhamu ammoo oromoon ummata durii fi hundee kan ummatooti kaan illee isa irraa maddanii dha jedha. Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Adeemsi kun darbee darbee aadaafi amantii waliin kuushota durii sana keessatti raawwatamu, kaayyoo jireenya gaariifi hormaata tole qabaachuuf waan raawwatamu fakkaata. Oromoon walloo akkumma afaan oromoo beekkan afaan saaba birootis nii hasaumma kan afaan abbaa isaatu hin beeknes hin dhabamuu. Seenaa ummata oromoo gababbinaan oromoon saba afrikaa keessa jiraatu, kan itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata keeniyaa fi somaaliyaa keessatti argamu dha. Abbaa manaa gowwaafi hadadha manaa gowwaa tokkotu jiru turan. Oct 30, 2018 oduu durii oromoo oduu durii also called durdurii is part of afan oromo language oral literature which is equivalent to fables in english.

Mar 06, 20 hamma namaa hin geessuu cabsa namaa hin teessu. Itti dabaluun, maanguddootaafi abootii seenaa uummata oromoo aanaa. Kanaafuu seenaa oromoo isa diinni awwaale mulisuun, aadaa isaa tuffatame deebisee ijaruun, namummaa oromoo dhitamee bilisoomisuun, oromummaa dha. Oromoon wallo jaarra kaanan saaddacha jedhaan hikaan isaas oromoo afaan isaa hin beekne jechuudha. Baandiraa axee minilik, lola adowaa boda, isa fuula duraan asxaa giyorgisii qabu. Kitaabni seenaa oromoo kan waggoota dheeraa duraa ibsu afaan. Moggaasa maqaa oromoo durii hanga ammaa bbc news afaan oromoo. Galmee jechootaa keessa jechoota heeddumina kan seema tae kan qaban jiraachuu isaanii e.

Seena saba oromoo fi sirna gadaa kitaabaseenaa saba. Guyyaa gootota oromoo walaloo imimmaan qeerransaa bara. Safuu, duudhaafi aadaa oromoo leellifamuu qabu horn affairs. Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa akeekni barruu kanaa seenaa finfinne addis ababa katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa waldaan maccaa fi tuulama sagantaa mootummaan itoophiyaa oromoota finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable video platform. Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. Kitaabni seenaa oromoo bara 15701860 keessaa ibsu tokko kana dura kan dr. Aanoleen siidaawwan yaadannoo oromoota gita bittaa dura dhaabbachuun yeroo gara garaatti wareegamaniif ijaaraman keessaa isa tokkodha. Akka qoannoo bara 1994 akka dhaha giriigooriyaanitti baaynni ummata oromoo dhibbantaa ummata itoophiyaa 32. Dec 21, 2014 sabi oromoo saba itoophiyaa keessatti baayina ummataan tokkoffaa irra jiru. Ummatni oromoo bara kuma hedduuf akka gaanfa afrikaa keessa jiraate, ummata hundee dur durii tahuu isaa seenaa barreessitoonni ragaa bahanii jiru prouty at al, 1981.

Qabiyyeen barreeffamichaa nuyiifi homaa jechuu miti akkuma barreessicha kakaumsa argatee isa durii, duraa sani. Dhugaqabeessummaa kan seenaa kan hin qabne waaee durii odeeffannaa gaaa tae kan hiin qabne d. Seenaa qabsoo oromoo keessatti kan yoomuu hin dagatamne. Baandiraa habashaa fi toophiyaa, alaabaa oromoo fi. Dokumantarii addaa wareegama qaalii seenaa obbo guutamaa hawaas obn amajjii 22, 2011 duration. Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni oromoo baale muraasni. Maallimni gosa angafummaafi kennaa addaa waaqarraa argatanis ni qabu. Safuu, duudhaafi aadaa oromoo leellifamuu qabu horn.

Muuseen niitii itoophiyaa fuudhe yo jedhamu uummata kuush oromoo tauu. Waee finfinnee dha kutaa sadiitti hirree ilaalu dandenya. Seenaa dhugaa durii jalqabee oftuultonni habashaa uummata keenyaa irratti raawwataa turanii fi haras jaarraa 21ffaa keessatti raawwachaa jiran hawwaasa maraa fi barattootaaf hima hubannoo uummata cimsuudhaan qabsoon farra gabrummaa akka finiinuuf gahee lammummaa isaa bahacha turera. Oduu durii oromoo oduu durii also called durdurii is part of afan oromo language oral literature which is equivalent to fables in english. Ummatni oromoo bara kuma hedduuf akka gaanfa afrikaa keessa jiraate, ummata hundee durdurii tahuu isaa seenaa barreessitoonni ragaa bahanii jiru prouty at al, 1981. Akkasumas ummatni olla oromoo kan afaan oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Meeshaa walqunnamtii hoggaa jennu moggaalee lama walitti fida. Dhala isaa maqaa ofii barbade,kan fedhii isaa guutu,ilaalcha isaa calaqqisiisu. Barreeffamoonni warri duraa kan arkaan barreeffaman, barreeffama durii wajjin rakkina wali qabatan. Seenaa barreeffama afaan oromoo fi shoora sheek mahammad. Akeeka barruu tanaatiif meeshaa walqnnamtii tahuu isaa haafuulleeyfannu.

Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Gaafa tokko lukkuu qalatanii hojjetanii erga xumuranii booda yommuu nyaatan waan ittiin ilkaan isaanii keessa baafatan migira guurracha barbaacha gara lafa baddaa deeman. Hojiin ishiiisaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuulduree saba oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba oromoo miidhagsu bareechisuu tauu qaba. It would hence mean the colored mans land the land of the scorched faces. Apr 18, 2008 akkasumas ummatni olla oromoo kan afaan oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Masaraa aaxee minilik manni durii kunis kan bara 1875tti aaxee minilkiin ijaarame yoo tau, seenaa magaalaa finfinnee keessattis masaraa jalqabaati. Gooti oromoo didhaa fi sossobbiin karaa irraa kan hin ceesifne, jagnummaa, gamnummaa fi arjummaan beekamu. Sabni oromoo saba itoophiyaa keessatti baayina ummataan tokkoffaa irra jiru. Yeroo durii kutaa bulchinsaa aanolee gara garaa qabate akka. Oromoo, afaan oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa oromiyaa beekuu fi tiksuun dirqama isaati.

Walaloo afaan oromoo wednesday, february 20, 20 anaa jejeeqxanii kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee kann natti dhagaamee fulduraan ibsadhee. The term abyssinia arises from the arabic word habesha. Gaazexaan bariisaa durii qabee maxxanfamaa ture hirmaattota waltajjichaatiin wayita daaw. Haa tau malee, wal fakkiin haala waaqeffannaafi aadaan kun oromoo biratti waaqa tolfamaa waaqessuu osoo hin taane waaqa tokkicha qofatti amanuu isaa ibsuufidha. Akkoo manooyyee dabalee haawwan oromoo seenaa jabaan beekaman. Ammoo kan meeshaa waraanaa isa ammayyaa biyya faranjii, oroppaa, irraa argate isa ture. Qophiin kun ayyaana hundeeffama dhduo waggaa 27ffaa sababeefachuun marii paanaalii 17 07 2009 magaalaa adaamaa galma abbaa.

Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyyauun afaan oromootti hiikamee mana maxxansaa oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Kaartaan durii kan impaayera aaksumabisiniyaa fi adaalsumaalee oromoon gara. Uummata oromoo isa naannoo tuulamaa fi maccaa kanatti warri abashaa kan duuluu jalqaban bara akaakayyuu minilik bara mooticha saahila sillaasee 181847 dura. Afaan oromoo afaan ummatoota kushitik biro waliins walfakkata. Seenaa dinqisiisaa abdiisaa aagaa odaa gurree abdiisaa aagaa bara 1928 bara weerarsa xaaliyaanii boojiamee gara biyya xaaliyaanii erga geeffameen booda uffata qorraa tatarsaasee walitti fouudhaan mana hidhaa warra xaaliyaanii keessaa of baasuun nama biyya sana keessatti tapha gootummaa dinqisiisoo raawwate dhala oromoo bara sana loltuu impaayera itiyoophiyaa ture.

1236 505 941 1526 1536 61 1057 622 1606 973 360 342 947 1444 947 207 293 4 1385 857 38 353 382 1089 1506 1095 1538 499 1133 775 1390 874 1061 754 1302 570 851 18 480 1410 989 151 1465 946 567 1351